Zie het Lam Gods (2008)

  We zijn vertrouwd met de woorden die Johannes de Doper over Jezus uitspreekt: ‘Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.’ We horen ze in iedere eucharistieviering. We zijn minder vertrouwd met een echt lam of schaap. Velen van ons hebben er misschien nooit een gestreeld? In Jezus’ tijd behoorden ze tot het dagelijks straatbeeld.
Ook moslims zijn er mee vertrouwd. Jaarlijks, met het offerfeest, slachten ze een schaap.
Wat bedoelde Johannes toen hij zei dat Jezus het Lam Gods is?

Een lam is het symbool van zachtheid, onschuld en volstrekte geweldloosheid. Jezus zelf zegt ergens in het evangelie: ’Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart.’ Eén van de eerste afbeeldingen van Jezus, die je vindt in de catacomben, is Jezus als een goede herder met een lammetje op zijn schouders. Jezus was vol mededogen, vooral voor hen die kwetsbaar waren, die niet meekonden in de maatschappij, de zwaksten, de meest weerlozen. Jezus tilde hen op. Hij gaf hen hun waardigheid als mens terug. Hij bejegende hen met Gods vriendschap.

De zachtmoedigheid en geweldloosheid van het lam heeft niets te maken met lam-lendigheid! Het vraagt soms veel moed om zacht te zijn en geen geweld te gebruiken. verbaal geweld, noch geweld met machtsvertoon en wapens. De beste momenten van het verzet van geweldloze bewegingen zoals Greenpeace, betogers tegen atoombewapening, de monniken van Myanmar, zijn de manier waarop deze betogers, die met geweld worden weggevoerd ,reageren. Zwijgend, in stilte, laten ze zich, soms heel hardhandig, oppakken. Een dergelijk geweldloos optreden is soms veel krachtiger dan welk geweld ook.
‘De zachte krachten zullen het winnen’ is een hedendaags spreekwoord. Jezus brak de keten van geweld dat nieuw geweld oproept. De wet dat met gelijke munt moet worden betaald. Je weet wel, ’oog om oog, tand om tand!’ Jezus neemt de zonde weg, als we, met hem, uit deze fatale kringloop stappen. Zo worden we bevrijd uit de slavernij van het kwaad, en worden we vredelievende mensen. Naar die vrede verwijst ook de duif die Johannes op Jezus zag neerdalen. Zoals de duif die na de zondvloed naar de ark van Noach terugkeerde, met een palmtakje in de bek, zo wiekte de duif boven het water van de Jordaan en daalde neer op Jezus. Als de postbode van goed nieuws
Na de zondvloed was er de vloed van Gods Geest die Jezus volstroomde met vredelievendheid. Na de zonde-vloed komt de vloed van de H.Geest die een nieuwe tijd inluidt van liefde, vrede en gerechtigheid. De nieuwe tijd van het Gods koninkrijk.

Lam Gods verwijst ook naar het paaslam. Jezus werd gekruisigd toen de paaslammeren geslacht werden. Het grootste joodse ceremonieel, als gedachtenis aan de uittocht uit Egypte. Toen moest iedere familie een lam slachten. Met het bloed van dat lam moesten ze de deurposten van hun huizen merken, dan zou de engel van de dood voorbijgaan.

Zo heeft Jezus ons gered door de bloedige kruisdood, teken van uiterste liefde en barmhartigheid. Jezus is bij uitstek de mens naar Gods hart. Daarom wilde hij bevrijding brengen uit elke vorm van welke slavernij ook. Hij neemt het kwaad, de zonde van de wereld weg als we hem toelaten in ons leven als voorganger en wegbereider. Als we leven en lijden zoals hij, vertrouwend op God die er altijd is voor ons en ons redt tot over de dood.

Jezus als Lam Gods, als paaslam, die zijn leven geeft tot bloedens toe, is op ongeëvenaarde wijze uitgebeeld door het wereldberoemde schilderij van de gebroeders Van Eyck in de kathedraal te Gent. Het Lam staat op een altaar en wordt in grote eerbied vereerd door engelen, heiligen, belijders, kerkvaders, edelen en hun dienaars, die rond het Lam neerknielen.

Het paaslam, geslacht tot redding van de wereld heeft kwaad en dood overwonnen en is het schitterend middelpunt van allen. Om het met de woorden van Paulus (Filippenzen 2,11) uit te roepen: ’Jezus Christus is de Heer!’

Wat kunnen we nu meenemen uit dit evangelie van het Lam Gods?
De zachtmoedigheid en geweldloosheid. Uit de fatale zondige kringloop stappen van ‘oog om oog, tand om tand.’ Vredelievendheid. Opkijken naar de gekruisigde Jezus, die de zonde van de wereld wegneemt, als we hem nemen als onze voorganger. Jezus als paaslam eren en hem nemen tot middelpunt van ons leven.