Sacramentsdag A - 2005

Zusters en broeders,

2005 werd door de Belgische bisschoppen uitgeroepen tot het jaar van de liturgie. De liturgie die ons het meest eigen is, is die van onze wekelijkse mis: daarin vormen we een liturgische gemeenschap rond woord en gezang, gebed en communie, spreken en luisteren. Op dit feest van het heilig Sacrament vieren we de kern van die liturgie, het wezen zelf van de mis. Dat gebeurt niet met een lezing waarin over het Laatste Avondmaal wordt verhaald, wel met een fragment uit het evangelie volgens Johannes, waarin Jezus zichzelf het levende brood noemt dat uit de hemel is neergedaald. En verder beklemtoont Hij dat wie zijn vlees niet eet en zijn bloed niet drinkt, geen leven in zich heeft.

Zusters en broeders, dat zijn woorden die misschien zouden kunnen choqueren, maar wij verstaan ze natuurlijk wel. Jezus verwijst hier naar zijn kruisdood en ook naar het Laatste Avondmaal. De woorden die Hij daar sprak, horen we tijdens de consecratie, en als we te communie gaan, ontvangen we het lichaam en soms ook het bloed van Christus. Ook de joden begrijpen perfect wat Jezus bedoelt. Ze kennen die taal over vlees en bloed uit de Oude Schriften. Ze weten dus dat Hij zegt: