Pinksteren A - 2017

Zusters en broeders,

Het is een heel merkwaardig verhaal dat Lukas in de eerste lezing vertelt. De apostelen verblijven in de bovenzaal waar ze met Jezus het Laatste Avondmaal gevierd hebben. Na zijn hemelvaart zijn ze daar opnieuw naartoe getrokken, en samen met Maria en enkele andere vrouwen en leerlingen bidden ze vurig en eensgezind. Wat en waarvoor ze bidden, zegt Lukas niet, maar vandaag krijgen we het antwoord op die vraag: dat Jezus over hen zou komen, zoals Hij beloofd heeft, daarvoor bidden ze. En ze worden ook verhoord, want ‘toen de dag van Pinksteren aanbrak, kwam er uit de hemel plotseling een gedruis, en verscheen er iets dat op vuur leek en dat zich als vurige tongen op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.’

Dat is wat we vandaag vieren: dat Jezus over zijn apostelen is gekomen. Dat Hij dus, zoals Hij beloofd heeft, hun zijn Geest heeft gezonden. Hoe moeten we ons zijn Geest voorstellen? Als een druisende wind vol vurige tongen, zoals Lukas zegt? Is Jezus’ Geest dus visueel waarneembaar? Kunnen we zijn Geest echt zien met onze ogen?

Nee, dat kunnen we niet, maar we kunnen Hem wel ervaren. Dat doen we wanneer we Jezus toelaten in ons leven. Wanneer we luisteren naar zijn woorden en leven naar zijn daden. En hoe meer we naar Hem luisteren en leven naar zijn woorden en daden, hoe meer we zijn  Geest zullen ervaren, zodat we, net als de apostelen, in vreemde talen zullen spreken.

Ook dat is een merkwaardig verhaal van Lukas: ineens beginnen de apostelen, van wie velen vissers zijn die nooit gestudeerd hebben, vreemde talen te spreken. Maar wat zijn die vreemde talen? Lukas zegt dat het talen zijn ‘zoals hun door de Geest werd ingegeven.’ Ze spreken dus niet plotseling Latijn, Grieks, Iraans, Arabisch, Turks en ik weet niet welke nog andere talen, nee, ze zeggen wat hun door Jezus’ Geest wordt ingegeven.  Ze hebben het daarbij niet over  hun eigen woorden en hun eigen daden, maar over de woorden en de daden die Jezus hun gegeven en voorgeleefd heeft: woorden en daden over Gods goedheid, zijn liefde en vrede. Woorden en daden over Gods barmhartigheid, zijn vergeving, zijn eeuwige aanwezigheid. Dat zijn dus de talen die ze spreken. Ze zeggen ook dat God een  goede Vader is, die er is voor alle mensen. Ook dat beklemtoont Lukas zeer uitdrukkelijk. Daarom somt hij een hele reeks volkeren op. ‘Vrome mannen’, noemt hij hen, ‘die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel, en die in hun eigen taal horen spreken over Gods grote daden.’ En hun eigen taal, dat is Joods of Aramees,  want allen zijn zij Joden die vanuit de buurlanden voor het Pinksterfeest naar Jeruzalem gekomen zijn. En ook al wonen ze in een vreemd land, ze kennen en spreken nog altijd hun eigen taal, en ze worden sterk aangesproken door ‘Gods grote daden’ die daden een menselijke vorm kregen omdat God in de persoon van Jezus onder de mensen is gekomen. En ondanks de tegenwerking en de haat van zijn tegenstanders, is zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn vrede en zijn blijvende aanwezigheid altijd sterker dan menselijke onvrede, haat, wrok en ongeloof.

 

Zusters en broeders, dat is de diepte van Pinksteren: dat God, dat Jezus zijn Geest over ons en alle mensen uitstort. Zijn Geest die ons kracht geeft, en ook sterkte om te vergeven waar dat nodig is. ‘Ontvang de heilige Geest’, zegt Hij in het evangelie. ‘Als gij iemands zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. Maar als gij ze niet vergeeft, dan zijn ze niet vergeven.’  Zo krachtig is Gods, is Jezus’ Geest: dat we kunnen vergeven en dat we in woorden en daden over Hem getuigenis kunnen afleggen, zoals de apostelen dat deden. Ze deden dat met zoveel gloed en zoveel liefde dat alle aanwezigen hen hoorden spreken in hun eigen taal: de taal Gods van liefde, Gods vrede, Gods barmhartigheid. Doen wij dat ook? Spreken ook wij die taal? Laten we bidden dat Gods, dat Jezus’ Geest daartoe over ons, over ons gezin, over onze gemeenschap, over onze Kerk, over de hele wereld en alle volkeren mag komen. Amen.