15e zondag door het jaar B (2012)

Wat heb je nodig om je in te zetten voor Gods Koninkrijk? Wat heb je nodig om door Christus uitgezonden te worden? Wat heb je nodig om tot de vervulling van je leven te komen? Een paar sandalen, een stok en olie om de zieken te zalven. En wat nog meer? De gave om onreine geesten te verdrijven.

 

Maar ja, de zieken gaan naar de dokter en het ziekenhuis. Mensen met een onreine geest gaan naar een psycholoog en een psychiatrische kliniek. Het is net als met de diaconie. In de tijd dat de overheid weinig deed voor werklozen, zieken, weduwen en wezen, was het de Kerk die zich om hen bekommerde. Naarmate de overheid die taken op zich heeft genomen, heeft de kerkelijke diaconie minder te doen. Zo ging het met het onderwijs en de ziekenhuizen. Eeuwen waren het de kloosters en de congregaties die voor onderwijs en ziekenzorg zorgden.

 

Aan de ene kant zijn we blij, dat die zorg door de overheid is opgepakt. Maar je ziet ook hoe de Kerk daardoor in crisis raakt. Wat is er nog voor een verschil tussen een katholiek ziekenhuis en een algemeen ziekenhuis, of school of universiteit, of media of vakbond of sportvereniging of politiek? Is er nog verschil?

 

Een crisis is niet wat je graag meemaakt. Maar om te groeien en om los te komen uit ingesleten paden is een crisis soms noodzakelijk. We hebben de tijd meegemaakt dat er zoveel priesters waren dat de leken weinig méér te doen hadden dan een goede vader en moeder zijn, een goede werker, ondernemer, sporter of wat dan ook. Maar in de kerk was er voor de leken niet zoveel te doen. Toen daar vijftig jaar geleden meer ruimte voor kwam, groeide er tegelijk een crisis. Wat is nu echt de taak voor de priester, wat is eigenlijk specifiek eigen aan de priester en wat is nu eigen aan de leek, wat is de eigen taak van de leek? De Kerk maakt elke generatie een of meer keer een crisis door. Crisis is noodzakelijk om te blijven groeien en niet vast te raken in de tijdgeest.

 

Vandaag horen we hoe Jezus zijn leerlingen uitzendt. Hij richt ons op onze kerntaken: Hoe eenvoudiger, hoe beter. Jezus stuurt ze niet de wereld in omdat alle mensen in de wereld slecht zijn, of dat zijn leerlingen wel even een betere wereld zullen opbouwen. Jezus stuurt ze de wereld in omdat de wereld nood heeft aan Gods liefde, aan Gods vergeving en Gods genade. De wereld heeft nood aan Christus, aan zijn verlossing, aan zijn Woord en voorbeeld. Er is veel goeds in de wereld en ook veel geloof. Van de Romeinse honderdman zei Jezus: In heel Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Er is in de wereld veel goeds, maar ook veel kwaad, en de wereld zal uit zichzelf de weg naar Gods koninkrijk niet kunnen vinden. Dat is het eeuwige dilemma en het lot van de wereld, het is de vicieuze cirkel waar de wereld eeuwig in gevangen blijft, tot aan het einde van onze tijd. De wereld kan veel, maar uit zichzelf kan ze het kwaad niet overwinnen. Dat kan alleen met Gods hulp.

 

De taak van de Kerk is dan ook in de eerste plaats God in de wereld aanwezig brengen. Misschien denkt u, dat kan God toch zelf wel, daar heeft Hij mij toch niet voor nodig? En in theorie hebt u gelijk. Ook als wij, als u en ik, niet meedoen met Hem, zal Hij op zijn tijd toch verder gaan. Maar dan gaat er een kans en een tijd, ja zelfs een hele periode verloren waarin Hij iets voor de wereld had willen doen door ons.

 

Als de wereld allerlei taken van de Kerk overneemt, dan is dat winst. Aan ons is het om goed te zien of de wereld die taken dan ook echt goed op zich neemt. Vallen de echte armen niet buiten de boot? Met wat voor moraal doet de wereld haar werk? Hoe kijkt de wereld naar leven en dood, wat ziet de wereld als menswaardig, wanneer worden mensen, wanneer wordt menselijk leven afgedankt of gebruikt? De profeet Amos houdt ons vandaag een goede spiegel voor. Hij is een gewone veehoeder, maar Gods Geest drijft hem de wereld in, omdat wat recht wordt genoemd, geen recht is.

 

Als de wereld taken van de Kerk overneemt en die goed vervult is dat winst, en het biedt ons een nieuwe kans. Zo kunnen wij ons weer richten op onze eigenlijke taak. Als de leken meer taken op zich nemen die niet specifiek bij de priester horen, is dat een kans voor de priesters, zo kunnen zij meer naar hun kerntaken terug. Vandaag lezen we in het Evangelie iets over die kerntaken.

 

We zien: hoe eenvoudiger, hoe beter. Laat je niet afleiden. Breng de heilige geest en verdrijf de onreine geesten. Maak dus weer zuiver, maar om de wereld zuiver te maken moet de Kerk eerst zelf zuiver leven.

 

De eerste Christenen leefden anders dan de wereld. Men zag verschil. Dat riep soms irritatie op en soms bewondering, soms kwamen er vervolgingen en stierven martelaren voor het geloof, en soms was er een enorme uitbreiding van de Kerk over de wereld. Steeds waren het mensen die het verschil maakten, mensen als u en ik, die in alle eenvoud die woorden van Jezus serieus namen en bereid waren zich door Hem te laten zenden.

 

Hier in de Augustinus, in Katwijk of Oegstgeest, Wassenaar of Voorschoten mogen wij verschil maken. Dat is niet arrogant of betweterig. We worden er door Jezus toe uitgenodigd. Verschil maken in liefde voor de naaste, in aandacht en tijd, voor God en elkaar, verschil door een zuivere levensstijl, door eenvoud en echtheid. Als wij verschil maken, dan overwinnen we de crisis en leidt de crisis weer tot groei. En dat zal de wereld weer ten goede komen. Amen.