29e zondag door het jaar B - 2018

Nog niet gepubliceerd

Zusters en broeders,

Misschien lijkt het heel merkwaardig wat Jacobus en Johannes in het evangelie tegen Jezus zeggen, maar dat is het niet, integendeel, het is heel goed herkenbaar, want die twee broers lijken wel onze evenbeelden. Immers, ze vragen niet iets aan Jezus,  nee, ze willen dat Hij doet wat ze Hem vragen. Ze willen Jezus dus naar hun hand zetten, Hij moet doen wat zij zeggen. En dat is heel herkenbaar, en ook heel menselijk, want iedereen wil het goed hebben in zijn leven. En velen willen ook niet zomaar ergens bij zijn, maar ze willen dat er naar hen geluisterd wordt, dat de anderen dus doen wat zij zeggen. Dat kan in hun gezin zijn, in hun familie, in de buurt, op het werk, in de vereniging, in de stad, in de gemeente.

En heel dikwijls moeten niet alleen mensen, maar ook God en zijn heiligen luisteren. Er wordt gebeden, kaarsjes worden gebrand, er wordt deelgenomen aan bedevaarten, en dat moet iets opbrengen, er moet naar de vragen en de beden geluisterd worden. Gebeurt dat niet, dan groeit er vaak een diepe, zelfs wrokkige  ontevredenheid.  Hoe dikwijls horen we niet – en misschien denken of zeggen ook wij het soms: ‘Ik wil niets meer met God en zijn heiligen te maken hebben. Ze luisteren toch niet naar mij. Ik vroeg de genezing van die of die, maar hij of zij stierf. Ik vroeg geluk op mijn werk, maar het werd niets. Ik bad voor een mooie toekomst voor mijn kinderen, maar ze brachten het nergens. Nee, ik wil niets meer met God en zijn heiligen te maken hebben.’

God die doet wat wij willen … we draaien de rollen om. Jezus laat daar geen twijfel over bestaan: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.’

Niet heersen, maar dienen is de kern van het christen zijn, zegt Jezus. En ook God niet willen dwingen, niets van Hem eisen, maar zijn liefde uitdragen. Dat sluit perfect aan bij missiezondag, want dat is missioneren. ‘Wat wilt gij dat Ik voor u doe?’, vraagt Jezus aan Jacobus en Johannes, en dat is wat missioneren inhoudt. Niet eisen: ‘Je moet dit en dat doen’, en ‘Je moet doen wat ik zeg’, maar vragen: ‘Wat wil je dat ik voor je doe? Hoe kan ik je helpen?’

Paus Franciscus geeft een mooi antwoord op die vraag wanneer hij zegt dat de belangrijkste missie van de Kerk erin bestaat Gods liefde naar de mensen te brengen, vooral naar de meest kwetsbare mensen. Dat is wat missionarissen als pater Damiaan en moeder Theresa, en aartsbisschop Romero van San Salvador uitdrukkelijk hebben gedaan: Gods liefde onder kwetsbare mensen brengen. ‘Wat kan ik voor u doen?’ vroegen ze aan melaatse, doodzieke, doodarme, uitgebuite, stervende en radeloos rondzwervende mensen in Hawaï, Indië en San Salvador, en ze boden hun Gods liefde aan in alle menselijk denkbare vormen. Om die reden werden ze heilig verklaard, en blijven ze een boegbeeld. Want wat zij deden, was niets anders dan wat Jezus deed: er zijn voor kwetsbare mensen. Dat is ook wat missionering inhoudt: hulp bieden, mensen verlossen uit hun nood, samen met hen zoeken naar wegen die ze kunnen gaan. Niet opleggen wat ze moeten doen, maar kijken, luisteren en helpen. Gods liefde en goedheid onder de mensen brengen.

Zusters en broeders, de tijd dat er in bijna elk Vlaams dorp en Vlaamse familie een nonkel pater of tante nonneke was die om de zoveel jaren naar huis kwam om over zijn of haar missie te vertellen, is voorbij, en komt wellicht nooit meer terug. Maar dat wil niet zeggen dat missioneren voorbij is. Integendeel, ieder van ons moet missionaris zijn in zijn beleving van het geloof. We moeten ons geloof zichtbaar uitdragen in ons doen en denken. Onze paus zegt het zo mooi: we moeten Gods liefde onder de mensen brengen, vooral onder de meest kwetsbare mensen, en dat doen we door liefdadigheid en dienstbaarheid. Door er te zijn voor anderen, door mee te helpen waar hulp nodig is, door ons in te zetten voor wat goed is. Vandaag wordt ons ook gevraagd dat we missionering ook financieel zouden ondersteunen. Laten we dus gul zijn bij de omhaling, zodat we ook op die manier bijdragen aan het uitdragen van Gods liefde. Amen.