Bevrijding naar geest en lichaam (2006)

Iedereen kent de verhalen van mensen die het goed met elkaar konden vinden. Ze praatten met elkaar, legden een kaartje en deelden ook feestelijke gebeurtenissen met elkaar. Naarmate je  meer met elkaar samen bent groeit er ook een band, waarbij je het niet alleen het mooie deelt, maar ook als het moeilijk is. Zo komen mensen soms in situaties die ze de van tevoren niet voorzien hebben, maar die ze ook nu niet meer kunnen loslaten. Er treden klachten op van allerlei aard. Het kunnen psychische klachten zijn, die in het verzamelwoord ‘ik heb last van de zenuwen' een naam krijgen. Het kunnen lichamelijke klachten zijn waardoor de mobiliteit wordt aangetast. Goede vrienden laten elkaar dan niet in de steek. Ze doen er alles voor om de ander goed op te vangen. Burenhulp of vriendenhulp krijgt dan een concrete invulling. Elk sprankje van hoop wordt aangegrepen om tot genezing te komen.
Zo werd een lamme door vier vrienden naar Jezus toe gebracht. Hij had steeds meer bekendheid verworven omdat hij mensen beter wist te maken. Er wordt niet gerept over de reden waarom de man verlamd is geraakt. Feit is dat hij zich niet meer kan verplaatsen. Mensen kunnen lam gemaakt zijn door angst. Ze durven de eigen vertrouwde omgeving niet meer te verlaten en kunnen niet meer genieten van wat zo mooi kan zijn in ons bestaan. Mensen kunnen soms verlamd geraakt zijn door een lichamelijke oorzaak. Ze hebben de kracht niet meer om zich zelfstandig te verplaatsen. Het feit dat Jezus begint met te zeggen dat ‘de zonden van de zieke vergeven zijn' roept weerstand op bij de Joden. Immers, alleen God was in staat om vergeving te schenken. Maar hiermee wordt tegelijkertijd een vooroordeel weggenomen. Het is zonde dat je niet kunt zien, lopen, spreken of horen. Wanneer die zonde wordt weggenomen, word je weer opnieuw op de benen gezet. Het wonderlijke is dat Jezus inderdaad tot genezen in staat is. "Sta op, neem je bed op en ga naar huis", zegt Jezus. Toch mogen wij ook zeggen dat die genezing kon plaats vinden omdat vrienden hem naar Jezus hebben toegebracht. Op eigen kracht kon hij Jezus niet bereiken. Daarom is niet alleen het wonder van genezing zichtbaar geworden, maar ook het wonder van de vriendschap. Hiermee wordt ook zichtbaar wat wij als Kerk voor elkaar kunnen zijn.
Ook heden ten dage gebeuren er wonderen van goedheid en liefde. In een wereld die verzakelijkt en steeds vluchtiger wordt, bestaan er nog situaties waarin de ene mens voor de ander zorgt. Natuurlijk is het niet iedere dag even gemakkelijk. Maar men zou zich schuldig voelen wanneer men het op dit moment liet afweten. Temidden van ziekte en beperking is er ook die wonderlijke kracht die mensen blij maakt en geborgenheid schenkt. Wanneer zieken bij elkaar komen in een viering wordt ook tastbaar wat het betekent om de ‘lamme naar Jezus toe te brengen'. Woorden van opbeuring en genezing krijgen een bijzondere geladenheid. Op dat moment merken wij hoe lichaam en geest op elkaar inwerken. Zieken blijken soms gezonder te zijn dan gezonden. En gezonden zieker dan zieken. De mensen die niet in Jezus geloven staan het levensgeluk van zichzelf in de weg door met argwaan te kijken naar wat er in Jezus' naam gebeurt. De gelovigen worden door Jezus ervan doordrongen dat het Koninkrijk van God onder ons aan het groeien is. Woorden als zien, lopen, horen en spreken krijgen een speciale betekenis. Voor buitenstaanders onbegrijpelijk, maar voor gelovigen herkenbaar als teken van Gods aanwezigheid.