4e zondag in de paastijd B - 2021

Zusters en broeders,

De zondag van de goede herder, zo zouden we de 4e zondag van Pasen kunnen noemen, want welk jaar het ook is, op die zondag staat de goede herder centraal in het evangelie. Wellicht om die reden is deze zondag ook roepingenzondag. Daarbij denken we wellicht aan priesters en kloosterlingen, en bidden we dat hun schaarse aantal opnieuw zou aangroeien met mannen en vrouwen die goede herders willen zijn voor hun medegelovigen. Maar we zijn fout als we denken dat alleen zij geroepen worden om goede herders te zijn, want wie of wat we ook zijn, allen worden wij geroepen om dat te zijn, en die roeping kunnen we in alle omstandigheden verwezenlijken. We moeten daarvoor geen missionaris, priester, diaken of kloosterzuster zijn. Nee, we moeten gewoon goede herders zijn door behoedzaam te spreken en liefdevol te handelen in ons gezin, op ons werk, in onze omgeving, in onze parochie. Dat lukt alleen als we geen problemen zoeken, maar luisterende oren hebben. Als we liefdevol en vredevol met elkaar omgaan. Als we kunnen vergeven en vergeten. Als we willen helpen waar nood is. Als we dus leven naar dat ene gebod van Jezus: Bemin God bovenal en bemin uw naaste zoals uzelf.

Zoals altijd moeten we ons dus afvragen waar we staan in dit evangelie over de goede herder. Spannen wij ons in om zelf een goede herder te zijn, of zijn we niets meer dan een huurling die geen hart heeft voor zijn medemensen. Een huurling die alleen maar doet wat hij of zij moet doen, die geen verantwoordelijkheid wil dragen, die zich voor niets of niemand wil inzetten, behalve als het hem of haar veel opbrengt, want dat is het enige wat telt voor een huurling: dat hij of zij er goed voor betaald wordt.

Of proberen we toch een goede herder te zijn, ook al is dat vandaag niet vanzelfsprekend. Immers, zovelen zijn er die hun eigen leven willen leiden, zelfstandig willen zijn, hun eigen weg willen gaan, willen denken en doen wat zij zelf willen, want het is hun leven, niet dat van iemand anders. Zelfs als die iemand anders wil helpen, wordt dat dikwijls niet, of niet  graag aanvaard. Ik denk dat we allemaal uitspraken kennen als: ‘Ik kan dat evengoed als iemand anders.’ ‘Ik weet best wat ik moet doen.’ ‘Ik heb uw hulp niet nodig, ik doe het wel alleen.’ Misschien denken en handelen wij zelf ook zo. Misschien is die zelfstandigheid, die zelfzekerheid er zelfs de oorzaak van dat zovelen niet meer geloven. Immers, zij hebben God niet nodig, ze kunnen het wel alleen.

Of wij het willen of niet, een goede herder zijn is dus niet altijd gemakkelijk. Dat was het zeker ook niet voor Jezus, en om het Hem helemaal onmogelijk te maken, vonden zijn tegenstanders er niets beters op dan Hem als een gemene misdadiger te kruisigen. Jezus werd dus vermoord omdat Hij een goede herder was. Op Hem kunnen we vertrouwen in onze poging om goede herders te zijn. Hij geeft ons raad in woord en daad, Hij vangt ons op als we geen uitweg meer zien, Hij kent de weg die wij moeten gaan, Hij ziet wat wij niet zien.

Misschien wekt het verbazing, maar we kunnen ons ook spiegelen aan Sint-Jozef. Immers, ook hij werd geroepen om een goede herder te zijn en een weg te gaan die hij niet kende en die hij wellicht dikwijls ook niet begreep. Dat was bijna zeker zo toen zijn verloofde niet van hem zwanger bleek te zijn,  hij in alle stilte van haar wilde scheiden, en een engel van de Heer hem in een droom zei dat zijn verloofde zwanger was van de heilige Geest, en dat hij voor haar en haar kind moest zorgen. En wanneer dat kind geboren was, werd hij opnieuw in een droom gewaarschuwd dat hij naar Egypte moest vluchten. Later vernam hij weer in een droom dat hij terug naar Israël kon gaan, maar onderweg werd hij opnieuw gewaarschuwd dat hij niet naar Judea, maar naar Galilea moest trekken. En telkens opnieuw volgde Sint-Jozef die bevelende dromen in, omdat hij een goede herder wilde zijn voor zijn vrouw en haar kind.

Zusters en broeders, op 8 september 2020 riep paus Franciscus het Sint-Jozefjaar uit, en dat loopt tot 8 september 2021. Het zou goed zijn als we Sint-Jozef een beetje als onze patroon zouden beschouwen. Net als wij was hij immers een gewone mens. Er werd hem gevraagd een goede herder te zijn voor zijn gezin, ook als hij dat niet echt begreep. Dat was heel zeker niet altijd gemakkelijk, en toch deed hij het. Het zou goed zijn als we ons aan hem zouden spiegelen. Ook voor ons is het niet altijd gemakkelijk om altijd en in alle omstandigheden goede herders te zijn en mee te werken aan de droom die ons door God, door Jezus wordt aangereikt: een droom van een wereld van liefde en vrede. Daartoe zijn we geroepen, niet alleen op deze roepingenzondag, maar altijd. Laten we dus als goede herders die droom proberen waar te maken. Amen.