7e zondag in de paastijd B - 2009

Zusters en broeders,

'In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders en sprak: het Schriftwoord moet in vervulling gaan dat de heilige Geest van tevoren gesproken heeft over Judas. Er staat immers geschreven in het boek der Psalmen: Een ander neme zijn ambt over.' Daarom wordt, na een gemeenschappelijk gebed, Mattias door het lot aangewezen om de plaats van Judas in te nemen, want Jezus had twaalf apostelen gekozen, en dat moet zo blijven. Een van de twaalf is weggevallen, slechts een van de twaalf, en toch vinden Petrus en alle broeders met hem dat de opengevallen plaats moet worden ingenomen door iemand die net als zijzelf  altijd al een volgeling van Jezus is geweest.

Iemand valt uit en een ander valt in, zo eenvoudig is dat voor de eerste christengemeenschap. Ik denk daarbij aan de Kerk van vandaag. In het westen worden we geconfronteerd met een dramatisch priestertekort. Openstaande plaatsen worden al lang niet meer ingevuld, kerken worden gesloten, diensten worden afgeschaft, maar het blijft dweilen met de kraan open. Waarbij de vraag rijst waarom we ons niet spiegelen aan de eerste christengemeenschap, waarom onze hiërarchie zo weigerachtig staat tegenover het inzetten van gelovige leken, die net als zijzelf oprechte en geëngageerde volgelingen van Jezus zijn. Kunnen die leken niet aanvullen wat aan de hiërarchie ontbreekt? Misschien moet daar eens diep over nagedacht en open over gesproken worden. Waarbij de enige leidraad moet zijn dat een gemeenschap niet aan haar lot mag worden overgelaten. We weten hoe Jezus daarover denkt: 'Toen hij de mensenmenigte zag,' lezen we bij Mattheus, 'voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: 'De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus aan de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.' Ook nu zijn heel wat mensen uitgeput en hulpeloos, en ook nu wachten ze op arbeiders om hen bij te staan in hun nood. Welnu, die arbeiders kunnen ook leken zijn, mannen en vrouwen die weten dat Jezus' Boodschap niet zómaar wat woorden zijn, maar dat het woorden zijn die moeten gedaan worden, in eenheid met allen die in die Boodschap willen leven.

Precies om die eenheid bidt Jezus in het evangelie. Hij bidt ook dat zijn Vader ons zou bewaren voor het kwade, en dat we wel in de wereld zouden staan, maar niet van de wereld zouden worden. Misschien lijken dat moeilijke woorden, maar dat ze niet. Jezus bidt dat we als christenen met de beide voeten in de wereld en in de werkelijkheid van die wereld zouden staan, want alleen zo kunnen we zijn Boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid uitdragen. Wie niet in de wereld en in de werkelijkheid staat, kan dat niet. Maar tegelijk moeten we er ons voor hoeden dat we ons niet laten opslokken door de wereld. Want in de wereld zijn niet liefde, vrede en gerechtigheid de trefwoorden, wel macht, geld, concurrentie, ellebogenwerk, recht van de sterkste en meer van dat fraais. Nee, daar mogen we ons niet door laten pakken.

Zusters en broeders, Jezus vraagt dat we met zijn allen elke dag opnieuw zouden ingaan tegen de verleiding om het op te geven en maar wat mee te drijven met de wereld waarin we leven. We zijn een kleine groep, en door velen worden we voor naïevelingen versleten. Dus kan de verleiding groot worden om te doen wat zoveel anderen al lang gedaan hebben, dus de boeken dichtgooien en gedaan ermee. Maar dat kan niet, want rechtvaardigheid moet gedaan worden, barmhartigheid moet beoefend worden, liefde moet uitgedragen worden. Als we dat niet meer doen, jagen we bij manier van spreken God het land uit, en dat is iets waar ik zelfs niet aan durf denken. Want in een maatschappij waarin geen plaats is voor God, is ook geen plaats voor de mens. Ik denk dus dat het goed is dat we met volle overgave uitzien naar Pinksteren, en dat we bidden dat zijn Geest over ons zou komen. Zijn Geest van moed en kracht en overgave. Zijn Geest die ons doet leven in het spoor van Jezus en zijn apostelen. Ons allen, leken zowel als geestelijken. Amen.