Bekeer u en geloof in de blijde boodschap

 

 

Op Aswoensdag begon de liturgische veertigdagentijd, het zijn de dagen die ons naar Pasen leiden. Van Aswoensdag tot Pasen zijn het 46 dagen, maar zo wij er de zes zondagen niet meetellen, zijn het er veertig. Veertig, het heeft een Bijbelse achtergrond. Jezus verbleef in de woestijn (Mc 1,12-13), veertig dagen lang (Lc. 4,1) en hij vastte er veertig dagen en veertig nachten (Mt. 4,2).

Veertig in de bijbel

Noach met wie God een verbond aangaat, verbleef met zijn gezin en een ganse reeks dieren in de ark, terwijl het op aarde veertig dagen en veertig nachten stortregende (Gen. 7,12). De retraite van Mozes op de berg Sinaï duurde veertig dagen en veertig nachten ‘(Ex. 24, 18.). En de zwerftocht van het volk van Israël door de woestijn heeft veertig jaar geduurd. Wanneer de profeet Jona door Nineve trekt, roept hij uit: “Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd” (Jona, 3,4). Wanneer de koning, de edelen en de bevolking anders gaan leven, werd de stad gespaard.

Veertig: het is al een serieus getal. Kan. Gerard Verbeke, president van het Leo XIII-seminarie haalde een gezegde aan dat aan Da Vinci toegeschreven wordt: “Passé quarante ans, un homme est responsable de son visage.” Iedere mens van veertig is verantwoordelijk voor zijn fysionomie.

Veertig dagen en nachten die ons worden geschonken. Waartoe? Dit wordt mooi en goed aangeduid in een van de prefaties van de veertigdagentijd. Wij danken God, want Hij gunt zijn gelovigen “de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grotere trouw aan de sacramenten, waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid der genade die Hij zijn kinderen heeft toegezegd.”

Oproep tot ommekeer

De korte tekst uit het evangelie van Marcus geeft aan wat Jezus van ons verwacht. Het is bondig uitgedrukt: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij: bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap” ( Mc. 1, 15).

Op Aswoensdag zijn we getekend met het askruisje en hoorden we dit woord uit het evangelie. “Bekeer u en geloof in de blijde boodschap.”

Wij hadden wel gewenst dat Jezus zelf ons uitvoeriger zou verklaren wat hij daarmee bedoelt en verwacht. Daarvoor moeten wij gans het evangelie lezen. In het evangelie van Mattheus zijn de laatste woorden van Jezus dat wij moeten onderhouden en verkondigen alles wat hij bevolen heeft (Mt. 28, 19-20).

Onze bekering bestaat er in dat wij ons naar Hem keren en Hem navolgen. Wanneer een Schriftgeleerde aan Jezus vraagt wat het allereerste gebod is, antwoordt Jezus: “Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is de enige Heer.  Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee” (Mc. 12,30—32).

Onze bekering is ons keren tot God en tot de naaste in zorg voor de schepping die ons is toevertrouwd.

Het leven begint bij veertig’. Maar kom, elke dag is een nieuwe start. Op bekering staat geen leeftijd. Wie oud is, kan verder groeien in liefde tot God en in aandacht voor de naaste. Hij en zij kunnen zich nog kwellen om een niet verwerkt verleden en werken aan vergeving.

(Zie over veertig in de bijbel, de blog van Roelien Smit, Bijbelwetenschapper en hoofd communicatie bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap).

 

De veertigdagentijd gaat wel gepaard met voornemens, waarvan we hopen dat we ze volbrengen. Een tijd van soberheid, een inbreng bij Broederlijk Delen, bezinnen met een Bijbeltekst, suggesties langs Ignis Jezuïeten 40-dagenretraite.

Het kunnen eenvoudige voornemens zijn. Op 23 januari was een actiedag voor het zeggen en wensen van een goede morgen als een teken van aandacht voor verbinding. Goeiedag wensen, een attentie voor elke dag op weg naar Pasen!

 

Acties: dertig dagen zonder klagen, een maand zonder alcohol, zich beperken bij het gebruik van de media. Vasten, resetten.

 

De veertigdagentijd is geen zure tijd, maar precies een tijd die vrolijkheid zou moeten uitstralen. “Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht” (Mt. 8,16). Breng een blije noot in een tijd, waarin al te veel gezeurd en geklaagd wordt.