5e zondag in de veertigdagentijd B

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Opgaan naar Pasen is ook veranderen, zoeken naar verandering. Het is deze verandering die de Grieken zoeken. Ja, de Grieken. Van heinde en ver komen de mensen omdat ze gehoord hebben van Jezus en bevroeden dat met Hem werkelijk iets kan veranderen. Ze zoeken Jezus te ontmoeten en proberen het via Filippus. Hij is 'van Betsaïda in Galilea'. Hij volgt Jezus al lang. Samen met Andreas, ook uit Galilea, komen ze tot bij Jezus. Ook Jezus is een Galileeër. Het is daar dat de grote verandering begonnen is. In Galilea heeft de oproep tot bekering het eerst weerklonken. 'Bekeer u want het Rijk Gods is nabij'.

Maar in Judea, in Jeruzalem, wordt de verandering voltrokken. Van overal ter wereld trekt men naar Jeruzalem op. Daar heeft 'het oordeel over de wereld plaats'. Daar 'zal de vorst dezer wereld worden buiten geworpen'. Vanuit Griekenland, over Galilea, moeten allen naar Jeruzalem.

Over welke verandering gaat het? Wat is dat 'oordeel over de wereld'? Wie is 'de vorst dezer wereld' over wie Jezus het heeft? Op welk punt ontmoeten Grieken en Joden elkaar? Welke revolutie maakt alle mensen werkelijk gelijk? Moeten de Grieken hun rede opgeven en de Joden hun Wet? Geeft Jezus de rede op en maakt Hij de Wet ongedaan? Noemt Hij integendeel zichzelf niet de waarheid en brengt Hij de Wet niet tot vervulling?

Wat Grieken en Joden zoeken is hetzelfde. Het is de rust voor de geest en voor het hart terzelfder tijd. Het is de zelfstandigheid van de geest en de geborgenheid van het hart. Het is vrijheid en kindschap samen. Het is Licht van buiten, van boven, voor het licht van het eigen verstand, het is de Weg vinden en die toch zelf willen banen, het is het Leven vinden en dat toch zelf willen geven, het is de Waarheid vinden en die toch zelf willen scheppen.

Jezus, die de Grieken en de Joden zoeken, die gij zoekt, is 'de Weg, de Waarheid en het Leven'. Op het ogenblik dat zijn uur nadert dat alles zal veranderen, worden hemel en aarde geschokt als door een donderslag. Jezus zelf is diep geschokt. Het is zijn laatste beslissing. 'Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet Ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw Naam'. Jezus' laatste beslissing is ook Gods laatste bevestiging van zijn Messias.

Hij heeft zijn Naam eer aan gedaan door Jezus te bevestigen in zijn Messiaanse zending. Hij zal Hem, nu het uur gekomen is, verder eer aandoen. God wordt door Jezus eer aangedaan en Jezus wordt door God verheerlijkt. God en mens zullen elkaar in het beslissende uur weer ontmoeten. De verandering in de geest en het hart van de mens zal zich voltrekken. Wanneer Jezus 'van de aarde zal zijn omhooggeheven' zal zijn offer voltrokken zijn, zal Hij zijn geest in de handen van de Vader bevolen hebben, zal Hij zijn hart in God geborgen weten, zal Hij allen tot zich trekken, zullen Grieken en Joden God en zichzelf terugvinden, in Jezus, die zij allen, die wij allen zullen gezocht hebben.

De verandering die hemel en aarde schokt is die van een hart dat zich geeft met het volle akkoord van het verstand. Dát hebben Grieken en Joden nooit gezien, dát is de verandering die de wereld schokt. Voor de geest heeft het offer geen zin in de wereld en het hart dat zich offert legt het verstand het zwijgen op.

In Jezus spreken hart en geest. In zijn offer wordt God verheerlijkt en verschijnt de mens weer in al zijn heerlijkheid. Hij is weer zelfstandig en zoon tegelijk, zoals op de eerste dag van zijn schepping.

De verandering die hier voltrokken wordt, is die waarvan Jeremia spreekt. 'Ik leg mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart'. Nu vinden Grieken en Joden rust en wordt de verdere belofte van Jeremia waar: 'Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn'.

Zo wordt 'het oordeel over de wereld' voltrokken. Zo wordt de Satan, 'de vorst dezer wereld buiten geworpen', die tweestrijd wekte tussen het hart en de geest van iedere mens. God heerst weer in de mens die zo zichzelf terugvindt. Opgaan naar Pasen is die verandering in Jezus beleven. Opgaan naar Pasen is weer kunnen denken en offeren tegelijk...