De Heer is niet hier, Hij is verrezen

Pasen 5 april 2015

Beste medechristenen,

Toen ik een dezer dagen weer de potjes met heilige olie aan het vullen was, gezegend tijdens de chrisma-mis te Roermond, kwam de gedachte in mij heen: "Waarom doe ik die oud olie nu weg. Hij ruikt nog goed en om te gebruiken voor doop en vormsel is er niets mis mee. Ook de olie voor de ziekenzalving ziet er best nog gaaf uit. Uit gehoorzamend aan de kerkelijke voorschriften deed ik toch de oude olie weg en verving door nieuwe. Het voelde niet goed om met de nieuwe olie niets vte doen. Later dacht ik. Kunnen wij dat ook niet toepassen op ons zelf. Ons lichaam is ook een potje, waarin God het geloof in Hem heeft gelegd. Maar dat geloof moet op zijn tijd vernieuwd worden. Al heb ik soms het idee dat mijn geloof in Jezus op volle sterkte is, toch ontdek ik op dat cruciale momenten dat dit niet het geval. Soms is het enthousiasme weg en berust je in de situatie die onveranderlijk lijkt. Dingen die in het verleden storend waren, laat je nu maar gebeuren omdfat je er verder ook niets meer aan doet. Een typisch teken dat je ouder wordt. Je neemt de wereld en het leven van de kerk zoals het nu functioneert en wat mensen na je doen is hun zorg. Op die momenten merk je dat het goed wanneer de olie in ons eigen leven vernieuwd wordt. Ook in ons leven is de band met Chrfistus niet vanzelfsprekend en vraagt om vernieuwing. Het paasfeest is echt ene feest van vernieuwing: een nieuwe paaskaars, nieuw doopwater en verneiuwing van de doopbelofte. Op deze dag is alles nieuw. En we weten weer waar het werkelijk om gaat. Jezus is niet weg. Hij is bij ons voor altijd. Om Hem te kunnen zien moeten we zelf voortdurend onszelf aan passen aan wat de Heer ons aanreikt. Op plekken en momenten waar Jezus steeds meer de afwezige is, moeten we durven los laten. En ervaringen, waar wij voorheen niet aan gedacht hadden, moeten wij in ons leven toelaten. Stijn Fens schrijft zo mooi over pasen in deze tijd: "Het paasfeest is failliet". Hij doelt op de schreeuweringe reclame, die het alleen maar heeft over lekkernijen, wandeltochten en paasshows van alles en nog gaat. Maar waar het werkelijk om gaat, dat verdwijnt totaal in de mist. Hij vindt niet dat het vieren van pasen onzin is, maar wel dat, wat nu gepresenteerd wordt, weinig meer te maken heeft met de verrijzenis van Jezus. Hij stelt voor dat de overheid voorwaardes zou moeten scheppen waardoor mensen meer in de gelegenheid komen om het paasfeest te kunnen vieren: tijd om weer aan je geloof te denken en de kans krijgen om uit te komen bij de krachtbron van het leven. Ditr zou onze hele maatschappij ten goede komen. Mensen worden weer bezield met een nieuwe Geest.

Het evangelie spreekt hier ook over. Als twee vrouwen het lege graf van Jezus aantreffen, willen ze alles terug brengen in de oude situatie. Ze gaan er van uit dat ze Jezus'lichaam gestolen hebben en willen weten waar ze Hem hebben neergelegd. Zij kunnen Jezus alleen maar beschouwen als degenen die gestoreven is. Ze willen Hem vasthouden vanuiut het verleden. Ze aanvaarden dat Hij sterfelijk is en zijn lichaam vergankelijk. Totdat zij door de twee engelen bij het graf op een nieuw spoor worden gebracht: "De Heer is niet hier. Hij is verrezen. Gaat naar Galilea. Daar zul je Hem weer zien. De engelen zeggen daarmee: "Houd niet vast aan het oude". Zzoals wij die oude olie niet meer moeten gebruiken, zo moeten zij wennen aan het idee dat Jezus niet meer daar is. Maar op een andere plek volop aanwezig is. Zo wordt het geloof in de verrijzenis iets dat ons eigen leven helemaal raakt. Niet alleen Jezus is verrezen, maar ook wij met Hem. Wij komen met Jezus in een wijze van omgaan met het leven. Paus Franciscus straalt dat verrijzenis helmaal uit. Het mooie dat niet meer zichtbaar is, moet worden afgestoft en wat niet meer functioneert moet vernieuwd worden. Zo zullen ook mensen die hun geloof alleen maar zagen en in het handhaven van gebruiken en vast houden aan de leer zich moeten keren naar het nieuwe leven in de Kerk. Niet alleen maar mooie vieringen, maar ook uitingen van liefde en vreude. Door in de gevangenis Witte Donderdag te vieren en daar de mensen te ontmoeten laat Paus Franciscus ons zien waar Jezus te vinden is. Door mensen te bezoeken op plekken waar geleden wordt brengt hij hoop en toekomst is. Op die manier wordt geloiven in de verrezen Heer iets heel bijzonders. Een vreugdevol gebeuren, waar in doodse situaties toch geloofd mag worden in het leven. Waar de liefde voor de mens voorop staat voel je dat Christus leeft en dat het geloof ons vreugde en hoop kan geven. Plekken waar we vijftig jaar geleden nog niet bij stil stonden, zijn nu levendige kerkgemeenschappen. Dit terwijl bestaande kerkgemeenschappen vaak lijken gaan lijken op een leeg graf waar Jezus verdwenen is. Als op Witte Donderdag twintig kerkgangers zijn, mogen wijnons afvragen wat de eucharistie nog voor mensen betekent. En als op Goede Vrijde in de avonddienst zeventien mensen aanwezig zijn, mogen wij ons afvragen in hoeverre wij nog willen stil staan bij de betekenis van Jezus lijden en dood. Als wij dit zien, moeten wij dan ook niet naar nieuwe wegen zoeken om dit geloof uit te dragfen. Zoals in Maastricht waar een aantal groepen met kunstwerken aandacht vroegen voor het lijden en sterven van Jezus.

Ook binnen onze parochies zijn wij soms te veel bezig met het lege graf: het vast houden aan het verleden. Een priestertheolooog uit Hildesheim, Christian Henneke, zei bij een charismatische bijeenkomst: : Het slechtste wat mensen kunnen doen is alleen maar kijken naar het verleden. "Toen waren er veel mensen in de kerk, toen werd iedereen nog gedoopt, toen trouwde ieder nog voor de ker. Terug kijken op het verleden maakt ons vaak triest en helpt ons niet v erder in de toekomst. Maar wanneer we dat los kunnen laten en willen kijken naar hoe nu geloofd wordt, dan zien we het nieuwe leven ontstaan bij een groeiende groep mensen die het geloofr niet kwijt willen. In de krant was dit jaar meer aandacht voor geloof en kerk. Bepaalde kloostergemeenschappen zien nieuwe mensen er bij komen. Kinderen nemen toch wat mee van een you tube filmpje over Jezus en stellen er open vragen bij. Wanneer we niet alleen kijken naar wat we zijn kwijt geraakt, maar ook wat we erbij gekregen hebben, dan geeft ons dat vertrouwen en vreugde. Dat is ook de boodschap die Jezus ons geeft. Ga naar de plekken waar ik ben. Dan ervaar je werkelijk dat ik nog leef. Dat wens ik u ook graag toe op deze blijde dag.
Amen