2e zondag door het jaar C - 2016

Zusters en broeders,

Het evangelie vertelt een verhaal dat we zeker de moeite waard vinden: de bruiloft van Kana, en Jezus die water in wijn verandert. Niet zomaar een beetje water in een beetje wijn, maar zeshonderd liter water in zeshonderd liter wijn. Daarbij denken we waarschijnlijk: ‘Daar was ik graag bij geweest, dat moet een heel leuk feest geweest zijn.’ Daar zijn we trouwens altijd graag bij: bij een leuk trouwfeest. Een feest waarbij we bruid en bruidegom een gelukkig en probleemloos huwelijk vol liefde en vrede, en een gelukkig gezin toewensen. Dat zijn niet zomaar woorden, nee, we menen dat echt, maar binnen in ons hart vermoeden we dat die liefde, die vrede en dat geluk wellicht niet altijd even ongeremd aanwezig zullen zijn, want als we nog maar een beetje om ons heen kijken, zien we dat veel relaties mislukken en dat kinderen voor een vaak pijnlijke tweespalt komen te staan. Sommigen onder ons weten misschien uit eigen ervaring dat getrouwd zijn niet altijd uitmondt in trouw blijven. En misschien vragen we ons af: hoe komt dat en wat kunnen we daartegen doen?

Paulus geeft daar in de eerste (tweede) lezing een heel mooi antwoord op. Hij zegt: ‘Er zijn verschillende gaven, maar er is slechts één Geest.’ En dan volgt een opsomming van enkele van die gaven. Daarbij vallen woorden als wijsheid, kennis, geloof, zieken genezen, wonderen doen enzovoort. En Paulus herhaalt: ‘Al die gaven zijn het werk van één en dezelfde Geest.’

En daarbij kunnen we denken: hoeveel beter zou het zijn als partners elkaars gaven leerden aanvaarden. Hoeveel vredevoller zou een relatie zijn als partners verschillende manieren van denken en doen van elkaar zouden aannemen. Hoeveel eenvoudiger zou het zijn als elkaars reacties niet als gebreken of tegenkanting, maar als kwaliteiten zouden gezien worden. Hoeveel liefdevoller zou het zijn als partners altijd eerlijke belangstelling zouden hebben voor elkaar, ook al leidt die belangstelling soms heel ver buiten de eigen wereld. Hoeveel vredevoller zou het zijn als de ene partner van de andere zou aannemen dat hij of zij andere gaven, andere zorgen en andere dromen heeft dan hij- of zijzelf.

We weten dat dit allemaal niet zomaar voor de hand ligt, maar toch heeft Paulus gelijk wanneer hij spreekt van verschillende gaven. Want zo is het: iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en zijn eigen gebreken. En we zien wat er gebeurt wanneer dat niet aanvaard wordt: dan gaan relaties kapot.

Maar keren we even terug naar het evangelie, en dan zien we dat het niet alleen over een leuke bruiloft gaat, maar ook een schitterend voorbeeld geeft van wat we best doen wanneer iets scheef loopt. Het feest is nog niet zolang bezig, en toch is de wijn al op. In haar zorg om anderen te helpen zegt Maria tegen Jezus: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ En Jezus antwoordt op een allesbehalve vriendelijke toon: ‘Vrouw, is dat uw zaak? Mijn uur is nog niet gekomen.’ Het doet denken aan wat we drie weken geleden hoorden, toen Maria en Jozef hun kind na drie dagen zoeken terugvonden in de tempel in Jeruzalem. Doodongerust waren ze geweest, en wat kregen ze te horen toen ze dat zegden? ‘Waarom hebt ge naar Mij gezocht? Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Dat waren de woorden van hun twaalfjarig kind, en ook vandaag krijgt Maria een heel onvriendelijk antwoord. Jezus spreekt haar zelfs niet aan met ‘mama’, maar met ‘vrouw’! En wat doet zij? Ze wordt niet boos, ze reageert niet eens, nee, ze zegt gewoon tegen de bedienden: ‘Doe maar wat Hij u zal zeggen.’

Doen of je scheve woorden niet gehoord hebt, zeker geen ruzie zoeken, en laten zien dat je je partner blijft vertrouwen: dat doet Maria, en we zien hoever ze daarmee geraakt is: het werd heel zeker een bruiloftsfeest om nooit te vergeten.

Zusters en broeders, ‘er zijn verschillende gaven, maar er is slechts één Geest.’ Hoe heerlijk zou het zijn als we met zijn allen naar die woorden zouden leven. Als we dus de gaven van anderen tenminste even gemakkelijk zouden aanvaarden als onze eigen gebreken. Hoe gelukkig zou de wereld worden. Hoe goed zou Gods scheppingsdroom werkelijkheid worden. Laten we daaraan dus proberen meewerken. Amen.