Homilie C_6zj + Actie Kerkopbouw

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 852 niet laden

De tekst is op de eerste plaats bedoeld voor de predikanten van het bisdom Brugge, naar aanleiding van de Actie Kerkopbouw in het weekend van 13-14 februari. Maar dit betekent wellicht niet dan anderen zijn uitgesloten... 

 

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR - LC. 6, 17.20-26

Leven we vandaag dan in een 'andere wereld'? Leven wij in een maatschappij die haaks staat op de woorden van het evangelie? Onze dagelijkse ervaringen spreken in elk geval een heel andere taal dan de woorden van het evangelie die we zopas hoorden weerklinken. Hoe kunnen we nu in 's hemelsnaam de sukkelaars van Haïti gelukkig prijzen? Hoe kunnen de talloze hongerlijders in eigen land, die zelfs geen dak boven het hoofd hebben, zich goed voelen in hun eigen vel? Hoe kunnen families waar slechts verwijten klinken of waar er een diepe stilte heerst omdat elke vorm van dialoog ontbreekt, hoe kunnen gezinnen waar man en vrouw uiteengaan, waar jongeren vaak geen echte thuis meer vinden, waar ze verslaafd zijn aan de eigen willekeur, aan de eigen kicks... , aan drugs en noem maar op,  ja, hoe kunnen zij allemaal reden hebben om op te springen van blijdschap? En omgekeerd, waarom zouden we de rijken en de aanzienlijken een 'wee u' toeroepen? Hebben ze dan niet alles wat hun hartje lust? Tja, het schijnt ten hoogste tijd te zijn dat de kerk zich aanpast aan de moderne wereld. Want de taal van het evangelie stuit al te velen tegen de borst... "Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?" Dat fluisterden de joden tweeduizend jaar ook al tegen elkaar. Lees maar even vers 60 van het 6de hoofdstuk van Johannes.

Goede mensen, de mensheid die naar schatting zo'n 15 miljoen jaar op aarde leeft, is al heel die lange tijd op zoek naar hét geluk. Een zoektocht langs soms kronkelende paden. En hun inspanning zou zeker op niets zijn uitgedraaid, als God hen zelf niet de weg was komen wijzen. God, die Totaal Andere, die we slechts kunnen kennen door Zijn Woord tot ons te laten doordringen. Niet ons verstand, niet onze wil, niet onze inspanningen zullen ons tot God voeren. De enige mogelijkheid om Hem te herkennen is te luisteren naar zijn Woord én ernaar te handelen.

Dat Woord klonk altijd maar luider in het Oude Testament. Maar de bevrijdende kracht ervan is pas echt tot de mensheid doorgedrongen door de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.

En uiteraard zou die Boodschap zonder betekenis blijven, als hij compleet onverstaanbaar zou zijn. Een kloof van twee millennia is inderdaad niet niets. Maar een goede vertaling is weer wat anders... Elke filoloog weet maar al te goed dat vertaalwerk - zeker uit de oude grondtalen van de bijbel en des te meer als het gaat om het mysterie dat God is - een heel zware klus is. Waar vinden wij een adequate terminologie die aangenaam klinkt in moderne oren en tevens de kern van de Blijde Boodschap ongeschonden vertolkt?

En toch is de evangelietekst die hier vandaag voor ons ligt, eigenlijk niet eens problematisch. Want alle mensen met enige levenservaring weten dat de lachende reclamemensen in onze weekbladen of op ons beeldscherm lang niet altijd gelukkig zijn. Ze beseffen maar al te goed dat macht en geld, schoonheid en gezondheid broze waarden zijn, helemaal onderhevig aan de tand van de tijd. En mensen die met open handen in het leven staan, hebben een soort zesde zingtuig... Ze voelen met heel hun wezen aan dat de zorg en de liefde voor elkaar iets eeuwigs in zich draagt: echtgenoten die elkaar trouw blijven in goede en in kwade dagen, ouders die vol liefde zorgen voor hun gehandicapte zoon of dochter, jongeren en volwassenen die zich volop engageren in het verenigingsleven, in organisaties die de waarden rechtvaardigheid en solidariteit hoog in het vaandel dragen. 

U hebt het ongetwijfeld begrepen, goede mensen. Wanneer Jezus de armen gelukkig prijst, prijst Hij heus niet de armoede gelukkig! God wil niet liever dan dat alle mensen in welzijn en in welvaart leven! Hij prijst hen gelukkig, die zich blijvend inzetten voor het welzijn van alle mensen. Want wie uit liefde handelt, is niet vol van zichzelf, is niet zelfgenoegzaam. Hij laat zich niet gevangen zetten door geld en macht en succes, die zo gemakkelijk struikelstenen worden op de weg naar de ware vreugde...  

En dat is, goede mensen, christen zijn in deze tijd. Dit is zeker niet gemakkelijk om het in de praktijk te beleven, maar - moeten we toegeven - helemaal niet moeilijk om het te begrijpen... Zo kunnen we - zoals Jezus het op een andere plaats in zijn Boodschap heel klaar toelicht - het zout der aarde zijn en het licht van de wereld. Een wereld die moet veranderen, die kan veranderen, die zal veranderen als wij als gedoopte mensen, die de naam van Jezus Christus dragen, onze verantwoordelijkheid opnemen.

Goede mensen, momenteel zijn er weinig nieuwe 'herders' om hier iets aan te doen. Maar het beleven en aanwakkeren van een evangelische mentaliteit op onze parochies is een taak van iedereen. We kunnen in ons bisdom gelukkig rekenen op heel wat vrijwilligers om de handen uit de mouwen te steken. Maar om alle mensen van goede wil te begeleiden, te inspireren en te bemoedigen zijn er ook vrijgestelden nodig. Zo tellen we naast de pastoors en de diakens in ons bisdom 39 parochieassistenten. Parochieassistenten zijn lekengelovigen in zending. Zij hebben een zending van de bisschop gekregen. Samen met de pastoors en de diakens zijn zij medewerkers van de bisschop in zijn pastorale taak. Parochieassistenten zijn deeltijds of voltijds werkzaam in een decanaat, een federatie, een pastoraal centrum of een pastorale dienst.

Er zijn ook  lekengelovigen deeltijds tewerkgesteld als decanaal secretaris. Zij doen secretariaatswerk voor de deken en het decanaat. Ze zijn betrokken bij decanale initiatieven. Sommigen verzorgen de decanale rubriek voor Kerk & Leven. Ze zijn verantwoordelijk voor de boekhouding van het decanaat. Hun takenpakket is vaak heel ruim. Decanale secretarissen staan ten dienste van alle parochies en federaties van het decanaat. Een degelijke administratie, een goed financieel beheer en duidelijke afspraken bevorderen de kwaliteit van de pastoraal.

Voor de bezoldiging en de toerusting van leken die zich op decanaal of federaal vlak als beroepskracht voor de Kerk inzetten, is er jaarlijks de 'Actie Kerkopbouw Bisdom Brugge'. Zoals u kon lezen in het parochieblad, vindt deze plaats in dit weekend. In alle parochies wordt een financiële gift aan de kerkgangers gevraagd via een voorgeschreven collecte in de Eucharistievieringen op zaterdagavond 13 en op zondag 14 februari. We willen deze collecte dan ook heel warm aanbevelen.

 Wie weet, goede mensen, kan er langs deze weg in de geest van vele tijdgenoten een nieuw lichtje gaan branden met een ongekende kracht... Dat namelijk de kerkelijke verantwoordelijken de taal van het evangelie op een eigentijdse manier moeten verkondigen, maar ook dat wij allemaal  meer ademruimte krijgen als wij ons telkens opnieuw laten inspireren door de Blijde Boodschap, die door de Kerk hoe dan ook trouw en onverkort door de eeuwen heen werd doorgegeven.

 

Ghislain Bossuyt - Waregem