Door Gods kracht uit de dood opgewekt!

Pasen 2013 Cyclus C Joh. 20 1-9

 


Door Gods kracht uit de dood opgewekt!

Beste vrienden,

 

Het behoort tot onze taken als Pastor om, samen met de beproefde familie en met de vrienden en kennissen, afscheid te nemen van overleden medemensen op het kerkhof. Telkens weer staat er dan een min of meer grote groep treurende mensen voor een weliswaar denkbeeldige, maar in werkelijkheid onoverkomelijke muur. De blinde muur van de dood.

Is dit werkelijk het einde? Is na onze dood alles gedaan? Die vragen staan met grote letters aan deze kant van die muur geschreven. Tenslotte is de heropstanding ook voor de meeste Katholieken niet meer dan een vage hoop. Een vorm van “Wishfull thinking”. Want echt vast geloven in dat leven na de dood, in die heropstanding van de doden, dat is in onze moderne kritische maatschappij toch echt wel moeilijk geworden. Want wat er zich achter die blinde muur bevindt kunnen wij niet zien. Voor het leven na de dood zijn we volledig op het geloof aangewezen.
Het sterven en de dood van Jezus waren zeer reëel, net zoals later ook ons afscheid van dit leven reëel zal zijn. Maar komt er daarna nog iets? En hoe gaat het dan verder?

Om ons daar een beeld van te kunnen vormen hebben we voorlopig niets anders ter beschikking dan de Paasverhalen uit het Evangelie. We horen en lezen hen in deze Paastijd in de verschillende Evangelies, en we bestuderen hen van verscheidene kanten en vanuit diverse gezichtspunten. Voor de mannen en vrouwen die in het Nieuwe Testament van deze gebeurtenissen getuigen staat het vast: de verrijzenis van Christus is een historisch feit! En dat is ook de oorzaak van de snelle uitbreiding van het Christendom na Pasen.
We moeten toch wel toegeven dat wat er toen in Jeruzalem gebeurd is alle grenzen van de geschiedenis en van de menselijke ervaring te boven gaat. De verrijzenis, de opstanding uit de dood laat zich niet bewijzen, zoals men dat vroeger wel dikwijls heeft geprobeerd door te verwijzen naar het lege graf. Te meer omdat de beelden die ons over de verrijzenis werden overgeleverd elkaar soms tegenspreken. Wat er toen gebeurd is laat zich niet vatten, we kunnen het ook niet uitbeelden of beschrijven.
Het eigenlijke wonder van Pasen is toch dat God daar heeft ingegrepen waar, menselijk gezien, alle ten einde was. Wat niet kan bewezen worden wordt zo een punt van geloof. Een geloof dat zelfs op het kerkhof, voor de beruchte blinde muur, nog hoopt, zij het tegen alle hoop in.
Als ge aan mij vraagt hoe we ons dat andere, dat nieuwe leven na de dood moeten voorstellen, dan kan ik alleen maar antwoorden: helemaal niet!
Dat nieuwe leven bij God zou geen ander leven zijn als we het met de ons vertrouwde beelden aanschouwelijk en begrijpelijk zouden kunnen voorstellen, als we het zouden kunnen verklaren. Preken over het “hoe het zal zijn” leiden tot niets, ook al is het soms verleidelijk om b.v. beelden van de profeten over een groot feestmaal, of van de eeuwige gelukzaligheid in onze voorstelling over te nemen.
Wat er met Jezus is gebeurd is onvoorstelbaar. Wij kunnen ons van zijn nieuwe leven helemaal niets voorstellen, net zoals we van God zelf geen enkele kennis hebben.
Maar als we het dan toch zouden willen formuleren kunnen we alleen maar vaststellen dat de zaak Jezus op die eerste Paasdag onverwacht en op een verbazingwekkende manier verder ging. Voor Jezus' kruisdood waren de vrouwen en mannen rondom hem helemaal niet zeker in hun geloof. Na zijn dood zijn ze de wanhoop nabij en zitten teneergeslagen bij elkaar – hun wereld is ingestort. Maar na Pasen zijn ze terug vast in hun geloof, want ze hebben de Heer gezien. Hij is door Gods kracht uit de dood opgewekt en vertoeft terug levend onder hen. Sindsdien wordt de boodschap van Jezus over het rijk Gods steeds verder uitgedragen omdat Hij niet in de dood is gebleven, maar bij God verder leeft. Jezus leeft niet door ons geloof, maar Hij leeft voor ons geloof.
Niettegenstaande alle fouten die werden gemaakt en ondanks alle wantoestanden die ook vandaag nog niet zijn overwonnen, is onze Kerk nog niet verdwenen. En dat is alleen maar omdat ze altijd de waarheid is blijven verkondigen: Jezus leeft!! Amen