Pasen C (2007)

Paasartikel 2007

            Geen  ontwikkeld mens twijfelt eraan dat Jezus op een kruis gestorven is en in een graf werd gelegd dat uit de rots was uitgehouwen. Marcus schrijft in zijn evangelie: "Een steen werd voor de ingang gerold". Waar velen echter niet in geloven  - en zelfs de apostelen geloofden daar aanvankelijk niet in -   is dat Jezus uit het graf is op gestaan, aan Maria Magdalena en aan de apostelen herhaaldelijk is verschenen en dat Hij dit tot drie maal toe had voorspeld. 

            Het geloof in de verrijzenis steunt op het getuigenis van de apostelen, op hun ervaring van zijn verschijnen na de dood. Zij getuigen van het lege graf, de weggerolde steen aan de ingang en van zijn opstanding uit de dood. Zij verhalen hoe hij na zijn kruisdood en begrafenis met hen sprak, zich door hen liet aanraken en zelfs in hun tegenwoordigheid iets at om hen in hun twijfels tegemoet te komen. Door deze ervaring en bij het vaststellen van het groeiend geloof in de verrezen Heer, gingen de apostelen zelfs hun leven op het spel zetten. Zij kwamen in het openbaar op voor de echtheid van Jezus' verrijzenis :     "Deze man Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij getuigen" zegt Petrus samen met de andere apostelen in een  toespraak tot het volk. (Handelingen 2, 32). Die moed en durf zal hij met gevangenschap te Jeruzalem en later met de marteldood te Rome bekopen. Ondanks bedreigingen en tegenstand gaan de apostelen er mee door, zwijgen kunnen ze niet. Aan de gezaghebbers te Jeruzalem die hem verbieden over Jezus nog in het openbaar te spreken, zegt Petrus:  "Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven  gewekt. Aan Hem hebben jullie zich vergrepen door Hem aan het kruis te doen slaan (Hand. 5, 29-30)".

            Voor ons betekent dit dat de verrijzenis van de Heer geloofwaardig is, dat God Jezus bij de hand genomen heeft om hem uit het graf te doen opstaan... Alhoewel mensen van onze tijd met heel veel wereldse zaken hun dagen vullen, toch leeft dit geloof nog altijd bij miljoenen mensen die zoeken naar godsdienstige verdieping, naar hechte, innige en liefdevolle verbondenheid met hun Schepper en Heer.

            Wat betekent dit voor ons?  Het betekent dat God door de opwekking van Jezus uit de dood, de zending en het evangelie van de Heer authentiek heeft verklaard. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Dat  stelt ons voor feiten en voor een evangelie waar wij niet meer kunnen  aan voorbij gaan, waar wij rekening moeten mee houden in ons leven.

            Ziehier de kern van de evangelische boodschap: door zijn kruis heeft Jezus aan God een zoenoffer gebracht voor de zonden en aldus  voor ons gemeenschap, verbondenheid en intimiteit met God mogelijk gemaakt. Wij mogen God Vader noemen, vrijmoedig tot Hem naderen, met Hem vereend door het leven gaan... Wanneer wij tot een diepe relatie met de Heer Jezus komen, dan gaan we ons van de zonde afkeren, dan trachten wij er naar zoals Jezus, te leven in groot vertrouwen op God en in gehoorzaamheid aan onze Hemelse Vader.

            Jezus heeft ook zoals velen, de bekoring gekend om aanzien en macht na te streven. Hij verkoos echter niet voor zichzelf te leven. Hij zou de wil van de Vader volbrengen, de mensen verlossen uit zonde en dood, ook al liep die weg voor Hem over lijden en kruis... Zo zijn ook wij door de Vader geroepen om niet egoïstisch voor onszelf  te leven maar te leven in inige verbondenheid met Hem en in ware liefde tot de naaste.

             Door Jezus' zoenoffer op het kruis worden zondaars met God verzoend en geheeld in hun diepste wezen. Daarin bestaat het Heil dat Jezus brengt, dat is de volheid van leven waarover Hij spreekt. Dat wordt dan voor de mens een bestaan dat leidt naar eeuwig leven, een binnengaan in wat wij noemen 'het geheim van Gods goedheid'. De Heer Jezus heeft bewerkt dat God ons aanneemt als zijn geliefde kinderen en dat wij voor zijn aanschijn kunnen leven in gerechtigheid en heiligheid. En meer nog:  God wil aanwezig zijn in de kern van ons bestaan. Daar wekt Hij inzicht, liefde en sterkte, 'Licht, Vuur en Kracht', om als godsdienstige mensen te leven. Zo is de Geest van God bron van sociale bewogenheid, van inzet voor een betere wereld, van broederlijk delen;  zo is de Geest bron van onze goedheid, medemenselijkheid, begrip, vriendschap en liefde. Als dat geen goed nieuws is, als dat de mens niet veredelt, als dat geen nieuwheid van leven brengt !... Mensen worden door hun doopsel en door de sacramenten als het ware herboren en kunnen voortaan leven in hechte gemeenschap met God, mits een verdiept en levendig geloof en een evangelisch leven.

            Wie is dan ten diepste de christen mens?  De verlossing uit zonde en dood, verwezenlijkt door het zoenoffer van het kruis, heeft hem zijn ware identiteit gegeven, en heeft hem zijn waardigheid en bestaanszin voorgoed terug geschonken.  Sint Paulus schrijft  ergens dat christenen verheven worden tot "de status van zonen"... In Christus wordt pas duidelijk wie de mens ten diepste is.

            Ook jij die dit leest en overweegt, ook jij kunt de adel van jouw christen zijn beleven, als je tenminste jouw geloof niet verwaarloosd hebt. Moest dit toch het geval zijn, weet dan dat er in Christus Jezus verzoening met God mogelijk is. Bekeer je, open jouw hart voor het evangelie. Houd jouw Pasen...

André Loyson            

__________________________________________________________________________________________________