Ik ben de Alfa en de Omega

Beste vrienden,

Jezus is dus de Alfa en de Omega, twee letters uit het Griekse alfabet die overeenkomen met de A en de Z, het begin en het einde van ons alfabet.

Maar wat dan met de andere letters, de B en de C, of met de D en de E? Het alfabet bestaat tenslotte toch uit meer dan alleen maar A en Z. Tussen die twee zijn er nog vierentwintig andere letters. Wat gebeurt daar mee? Ik kan me soms niet van de indruk ontdoen dat God met al die andere letters echt niets van doen heeft. In het begin hadden wij Hem nodig: Hij is de schepper. Diegene door wie alles geworden is, die ons tot leven heeft geroepen en die de oorsprong is van alles: de Alfa dus, het begin!  

En dan is Hij ook weer belangrijk als eindpunt en uiteindelijk doel, als diegene waar wij naartoe gaan en die ons ganse leven zin geeft. Maar daartussen...? Tussen het begin en het einde van het leven hebben wij God, tenminste toch sedert de verlichting, schijnbaar helemaal niet meer nodig. Alles loopt vanzelf, volgens duidelijk zichtbare wetmatigheden. En die wetmatigheden kunnen we onderzoeken en een na een definiëren.  En de laatsten daarvan, zelfs die wetmatigheden die bepalen hoe de bouwstenen van het leven zelf functioneren, die worden in onze moderne tijd een voor een gedecodeerd.

Wij hebben ons leven intussen zo onder controle dat we God binnenkort zelfs niet meer voor het Alfa, zelfs voor het begin niet meer nodig hebben. Moest de dood er niet zijn, dan zou God nu reeds geheel overbodig zijn, zelfs voor het Omega. En dat krijgen we ooit in de toekomst ook nog wel onder controle, daarvan dromen wetenschap en industrie tenminste al geruime tijd.

Ik ben de Alfa en de Omega”, zegt Jezus, en daarmee maakt Hij een eind aan al die dromen, want Hij is de Alfa en de Omega, Hij is de eerste en de laatste. En dat betekent veel meer dan alleen begin en einde!  

Wanneer de Heilige Schrift zegt dat Jezus de Alfa en de Omega is, dan moeten we dat beluisteren met de oren van die mensen die deze zin hebben overgeleverd. En die mensen waren Joden, mensen, die net als Jezus, als moedertaal Aramees spraken en thuis waren in het denkpatroon van de Semieten. En wanneer een Semiet het begin- en eindpunt van een afstand vernoemt, dan bedoelt hij daarmee niet gewoon twee punten, maar de ganse lijn, de ganse afstand tussen die twee punten.

Wanneer de Bijbel bv zegt dat Abraham groot en klein vee bezat, dan wil dat niet zeggen dat hij maar twee soorten dieren had, runderen en schapen, maar dan wil dat zeggen dat zijn kudden uit alle mogelijke soorten van dieren, zowel grote, kleinere als kleine, bestonden.

En wanneer de Semiet zou zeggen dat Abraham bv in Antwerpen en Kapellen zou geleefd hebben, dan betekent dat niet dat Abraham zowel in Antwerpen als in Kapellen een huis bezat, maar dan betekent dat dat Abraham in het ganse gebied van Antwerpen tot en met Kapellen thuis was en zijn kudden daar liet grazen.

En wanneer Jezus zegt dat Hij het begin en het einde is, dan zou het helemaal fout zijn om daaruit te besluiten dat Hij alleen voor het begin en voor het einde betekenis zou hebben. Hij is begin en einde en ook alles wat tussen begin en einde ligt. Want dat is God voor ons, ons ganse leven van begin tot einde, en zonder Hem gaat er helemaal niets.

Geen mus valt uit de lucht zonder dat God dat weet. Niets ontkiemt, groeit en draagt vrucht zonder dat Hij daar de hand in heeft. Want God is begin en einde, de eerste en de laatste en alles daartussen. Zonder Hem is niets van wat er is geworden, en zonder Hem zal er ook nooit iets zijn. Alle wetmatigheid in onze wereld bestaat alleen omdat Hij er borg voor staat.

Wanneer we dat vergeten, dan beroven we ons niet alleen van onze oorsprong en van ons doel, maar verliezen ons houvast in het leven en de bodem onder onze voeten. En wie de bodem onder zijn voeten verliest, die zakt door het ijs en komt in het onheil terecht. In de belofte die Jezus ons in de lezing van vandaag doet, zit ook een waarschuwing. We mogen nooit vergeten: Jezus Christus, God zelf, is de Alfa en de Omega van ons leven. En dat betekent niet alleen het begin en het einde, maar ook de ganse inhoud van ons leven. God is gewoon alles voor ons. Hij is alles, en Hij is dat voor ons.

Amen.