Hemel en aarde één C (2013)

I. De evangelist Lucas is de enige die ons uitgebreid vertelt over Jesus' Hemelvaart.

Tot tweemaal toe... zoals we dit jaar mochten horen.

Met wat sobere woorden in zijn evangelie

en wat 'barokker' in het eerste hoofdstuk

van zijn vervolgboek 'de handelingen van de apostelen'.

Heel dramatisch (en terecht)

is de vraag van Jesus' vrienden die wij in het laatst genoemde boek horen:

'gaat u nu het koninkrijk in Israël herstellen?'

Deze vraag mag je niet te vlug wegwuiven,

laat staan een domme vraag noemen.

De leerlingen zijn na Jesus' verrijzenis duidelijk gaan beseffen

dat Jesus bij uitstek de van Godswege gezonden was,

dat Zijn dood geen einde betekent

en dat er dus op aarde het nodige zou gaan veranderen.

Jaren van smart en pijn klinken in de vraag van de leerlingen mee.

Helaas, de leerlingen kregen in veel hemelvaartspreken,

en misschien ook dit jaar weer, steeds op hun kop

omdat hun smartekreet niet verstaan wordt.

De predikanten zeggen elkaar allemaal na

en noemen de vraag van de leerlingen dom.

'Het gaat om andere dingen' zeggen ze.

Maar wat voor dingen dan?

Veel mensen hebben, net als de leerlingen vandaag,

alle eeuwen weer gevraagd om recht.

De armen van West Europa, de indianen in Zuid Amerika.

Ze vroegen regelmatig: 'wanneer geschiedt ons recht?'

Hun werd vaak, te vaak verteld

dat ze niet 'zo aards' moesten denken,

het geloof bood andere, diepere troost.

Hun vragen en die van de leerlingen

verdienen echter een ernstiger overweging.

De apostelen krijgen van Jesus zelf trouwens

een serieus antwoord.

Ze krijgen van de Heer te horen

dat het hen (en Jesus zelf ook) niet toekomt dag en uur te kennen

maar dat zij zelf de kracht zullen krijgen van de heilige Geest

om getuigen te zijn van het messiaanse rijk.

Dat is nog al wat!

Hun vraag wordt dus niet als ongepast verworpen

maar binnen de grotere context geplaatst

van de geschiedenis van God met de mensen.

Ze worden zelf ingeschakeld. De Geest zal hen sterken.

Ja, met een dubbel deel van de Geest (vgl. Elisa in 2 Kon.2,9)

zullen ze hun roeping gaan volgen.

Ze zullen immers, had Jesus ooit gezegd (Jo.14,12)

grotere dingen doen dan Jesus zelf.

Als Jesus afscheid neemt op de Olijfberg,

zien de leerlingen op naar de hemel.

Terecht want daar vandaan komt Gods opdracht.

Maar met de opdrachten vanuit de hemel ons gegeven

zullen we OP DE AARDE aan de gang moeten.

Gods boden in de witte klederen

geven vandaag dezelfde boodschap door die Mozes ooit gaf (Dt.30)

   'het Woord van God is heel dichtbij,

het ligt nu in jouw eigen hart, je zult het gaan volbrengen. '

II. Deze Hemelvaartsdag onderbreekt op een feestelijke wijze

het stapvoets gaan van zondag tot zondag.

We staan stil bij het geloofsartikel

dat wij iedere keer uitspreken:

'Hij is opgestegen ten hemel

zittend aan de rechterhand van de Vader'.

We zeggen het zo vaak in de geloofsbelijdenis,

te vaak misschien: 'Hij is opgestegen ten hemel

zittend aan de rechterhand van de Vader'.

Voor velen een beetje onbegrijpelijk geloofsartikel,

voor de goede verstaander

is het een krachtige geloofsboodschap van de jonge kerk.

Als we zeggen dat Jesus wordt opgenomen in de hemel

en aan de rechterhand van God de Vader zetelt

zeggen we dat het visioen van David

- ooit in de psalmen uitgezegd, -

werkelijkheid is geworden.

David zei, in de eerste psalm

die in de zondagse vespers altijd gezongen wordt:

'de Heer zegt tot mijn Heer,

zet je aan mijn rechterhand

en ik maak je vijand tot een voetbank voor je voeten.'

Het gaat hier over de koning van Gods nieuwe toekomst

die op aarde zal regeren.

Jesus is volgens Lucas die nieuwe messiaanse koning.

De koning van een volk met actieve onderdanen

die voor Zijn programma willen kiezen.

III. De leerlingen zagen dat Hij werd opgenomen

en een wolk Hem aan hun ogen onttrok.

DIE WOLK wordt niet voor niets genoemd.

De wolk herinnert aan de wetgeving op de Sinaï

en aan die bijzondere wolk die met het volk Israël meetrok

op hun pelgrimstocht door de woestijn.

God wil niet ver zijn hoog in de wolken

maar juist beschermend dichtbij als er maar mensen zijn

die voor Zijn Koninkrijk en voor Zijn opdrachten willen kiezen.

Zijn opdrachten die vanuit de hemel worden gegeven,

de hemel als Gods de hele aarde omspannende residentie.

De Paas-man Jesus is daar binnengegaan.

Hij hoorde daar thuis

en zal ook van daaruit weer tevoorschijn treden.

Op de berg Tabor is ooit overleg gepleegd met Mozes en Elia

hoe Hij Zijn uittocht uit de slavernij van de dood zou gaan volbrengen.

Vandaag, op de 40e dag na zijn Exodus, na Pasen,

vieren we dat die uittocht van Jesus voor ons

en voor het welzijn van de hele mensheid belangrijk is.

Zijn leerlingen worden tot een actieve reactie opgeroepen

en wij ook.

Als je aan het Koninkrijk van God wilt bouwen

zul je moeten beseffen

welk Koninkrijk Jesus voor ogen stond.

Hij zei neen tegen wat wijs en eerbiedwaardig scheen

maar stug het recht van de geringe schond.

Het verlangen naar het herstel van Gods macht

mogen wij van de vragende leerlingen leren.

Hemelvaart is bij uitstek de dag om het 'Onze Vader' bidden.

   Uw Naam worde geheiligd,

   Uw Koninkrijk kome,

   uw wil geschiede in de hemel, zo ook op aarde.

Van de leerlingen wordt aan het einde van Lucas' evangelie gezegd

dat zij met blijdschap naar Jeruzalem terugkeerden,

God loofden en voortdurend in de tempel verbleven.

In die hoopvolle stemming zijn wij hier vandaag samen

maar of dat Koninkrijk van God waar zovelen naar snakken

ooit werkelijkheid wordt hangt van onze nuchtere inzet

in ons eigen leven van dag tot dag, af.

Wij hier belijden U,

wij die aan deze aarde vastzitten

dat wij het spoor van de hemelse dingen

samen met vele tijdgenoten bijster zijn.

Toch horen wij weer de stem die getuigt van U,

er zijn tekenen onder de wolken

van een lopend vuur.

Breng ons in beweging bidden wij.

Heer om in beweging te komen is zo moeilijk;

wij zijn te log van ziel,

te traag van hart,

te zat van bezit dat de honger niet stilt

en de dorst niet verslaat:

wij bidden om vergeving voor onze ongeschiktheid

om van de hemel te zijn.

Heer wij bidden U om een nieuwe toekomst voor Uw kerk

om zuivering en vergeving

om open oren voor uw opdrachten aan ons in deze tijd

om open ogen voor de noden om ons heen

en om handen die doen wat er gedaan moet worden:

kom naar ons toe en vervul ons van Uw Geest.

Heer, heb geduld met ons,

vergeef ons zolang het nog nodig is:

Uw Koninkrijk kome in ons midden

Rond Jesus onze Voorganger

Die bij U leeft voor de eeuwen der eeuwen