Lukas 11,1-4 Het onze vader, naar Jozef Ratzinger

Lukas 11,1-4 Het onze vader, naar Jozef Ratzinger 101,Lukas 11,1-4 we staan even stil bij het gebed ‘het onze vader’ Bij het bidden van het onze vader moeten we trachten onze zorgen en denken los te laten om ons voor God open te stellen. Het Onze Vader blijft een gebed van Jezus en laat zich daarom alleen begrijpen vanuit een relatie of gemeenschap met Hem Wij bidden tot God de Vader in de hemel, die wij kennen door de Zoon Dus eigenlijk bidden wij tezamen met Christus door de Heilige Geest tot God de Vader. Lukas wil ons vandaag een blijde boodschap brengen en vertelt ons in het elfde hoofdstuk: [1] Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ [2] Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader,* laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. [3] Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. [4] Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”’ ‘Onze Vader’. Het troost ons omdat we Onze Vader mogen zeggen daar ligt heel onze verlossing in vervat. Zo is de zoon onze broeder geworden , een mens . Kind van God mogen zijn, heeft een dynamiek in zich. Een kind is niet af, het ontwikkelt zich, het groeit door dieper in gemeenschap met Jezus te leven. We ontwikkelen ons tot kinderen van God door steeds dieper in RELATIE met Jezus te leven. Kind van God zijn is dus Jezus Christus navolgen God de Vader roept ons op als – kind - te leven, open ontvankelijk, blij en dankbaar. De Vader is de liefde zelf, in Jezus, de Zoon, wordt die liefde tastbaar En Hij nodigt ons uit om zonen en dochters te worden in dezelfde zin Gods vaderschap is echt omdat we ons bestaan aan hem danken hebben, hij heeft ons gewild en schenkt ons het eeuwige leven Onze vader, ‘die in de hemelen zijt’: daarmee zetten we God niet ergens ver in het heelal. De hemel is een verwijzing naar iets dat zeer dicht bij ons is en alle grenzen overstijgt, alle muren neerhaalt en de vrede brengt. De hemel is een stuk realiteit in ons leven, zelfs al ervaren we pijn en tegenslag. Pijn en tegenslag is iets van de wereld, het is verbonden met ons aardse leven. Als we in de pijn en tegenslag tot God bidden dan zullen we vrede ervaren in de moeilijkheden, we zullen aan onze moeilijkheden niet ten onder gaan. ‘Geheiligd zei Uw Naam’ God zegt : Ik ben die is Een Naam maakt het mogelijk een relatie met iemand te leggen God maakt een relatie mogelijk tussen zichzelf en ons We kunnen Gods naam gebruiken , maar ook misbruiken, Hem verzwijgen,dat zou pas echt verraad zijn aan de liefde waarmee God naar ons toekomt. We vragen in het onze vader aan God dat Hij het licht van zijn Naam niet laat ondergaan in deze wereld ‘Uw Rijk kome’ Als we bidden, ‘Uw Rijk kome’ vragen we God , doordring in ons, leef in ons .God moet heersen niet wij zelf Jezus is het Rijk Gods, waar Hij is, is het Rijk Gods aanwezig Een hart dat zich niet meer voedt, komt tot een einde In een hart dat geraakt wordt, verandert iets , iets begint te groeien. We worden geraakt door Jezus als we samen met hem bidden. Door Jezus gaan we groeien in ons mens zijn, we worden betere mensen door Hem. Met de woorden van Paul van Vliet zouden we kunnen zeggen: het beste in ons wordt door Jezus naar boven gehaald, het mooiste wordt door Jezus uit mij omhooggetild, door Jezus kan ik reiken aan mijn dromen, aan wat ik ooit had willen zijn, aan wat ik altijd heb gewild. Door Jezus kreeg ik de vrijheid om te kunnen kiezen, door Jezus heb ik het hoogste en het diepste opgezocht, door Jezus heb ik gewonnen, juist door dingen te verliezen en als ik ooit, verslagen of doodgelopen, zal neigen naar berusting en naar: "Goed, dat was het dan", zal ik door Jezus, ondanks alles, op morgen blijven hopen, en verder zoeken, nieuw verzinnen, weer proberen en beginnen, aan een volgend hoofdstuk en een beter plan. Jezus is het beste wat mij is overkomen, omdat Hij in mij gelooft en me zegt dat ik het kan. En omdat Jezus weet dat ik naar hem verlang en naar Hem toekom, heeft hij mijn grenzen verlegd en geeft hij mij kracht voorbij mijn horizon... ‘Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel’. De moeilijkheid is altijd om te weten : wat wil God, hoe kunnen we zijn wil kennen en ernaar handelen ? De Heilige schriften gaan er van uit dat de mens diep in zichzelf weet , wat Gods wil is, we noemen het ons geweten, maar dat is heden ten dage op de achtergrond geraakt. Ons denken dat aandacht geeft voor de waarheid wordt vertroebelt door ons egoïsme .Onze eigen wil sleurt ons dikwijls weg van Gods wil. In deze derde bede bidden we dat we verlangen om naar God toe te groeien, dat we verlangen dat Gods wil wint over de zwaartekracht van onze zelfzucht. Waar Gods wil gebeurt, daar is het hemel. Waar Gods wil wordt genegeerd , daar is de aarde. Daarom bidden we dat het op aarde wordt zoals in de hemel. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ We bidden om ons brood, we bidden ook om brood voor anderen, dus wie genoeg heeft moet delen. Dat kunnen we door financiële steun te geven aan zinvolle organisaties, of ons in te zetten als vrijwilliger waar het nodig is. Het brood is de vrucht der aarde, dat afhankelijk is van regen en zon het is iets dat we zelf niet in de hand hebben,we moeten dus nederig , dankbaar en bescheiden blijven, want het is de hoogmoed die de aarde vernietigt, het egoïstisch verlangen naar altijd maar meer en meer met de verdediging van het wereldlijk denken ‘want je bent het waard ’. ‘En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren’. Gods vergeving kan alleen werkzaam worden in diegenen die zelf vergeving schenken. Onze schuld vergeven houdt dus in dat we bevrijdt zijn van het negatieve gevoel van onze tekortkomingen. En god vergeeft te gronde als we berouw hebben, als we onze tekorten onderkennen Dan kunnen we ons zuiver richten op de levende God. Wanneer we in schuld leven dan komt de waarheid en de liefde in het gedrang en dus God zelf. God is een God die vergeeft, omdat Hij van zijn schepselen houdt, maar Zijn vergeving kan alleen werkzaam worden in mensen die zelf vergeving schenken aan anderen. ‘En leid ons niet in bekoring’ Niemand wordt beproefd of in verwarring gebracht door God . We worden beproefd of in verwarring ,in bekoring gebracht door te kiezen om deel te nemen aan onwaarheid. Jezus , als Messias moet weerstand bieden aan de grote bekoringen. Hij moet de dood op het kruis doormaken en op die manier de weg naar de verlossing voor ons openen. Kunnen we begrijpen hoeveel angst hij had omdat te doen, hij was ook een mens! Jezus heeft dus echt deel aan onze pijnen en angsten, omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft , kan Hij allen helpen die beproefd worden. Met deze zesde bede van het Onzevader bidden we om de bereidheid, de last van al de beproevingen die we tegenkomen op te nemen, te aanvaarden, zonder te vervallen in ongeloof , kwaadheid of haat. We weten en geloven dat God ons niet meer oplegt dan dat we kunnen dragen en dat Hij ons niet laat vallen. Dat is geen gemakkelijke opdracht in moeilijke momenten , daarom bidden we tot onze vader en leidt ons niet in bekoring op moeilijke momenten , wanneer we zwak staan. ‘Maar verlos ons van het kwade’ In deze laatste bede wenden we ons tot de Vader met de hoop die de kern is van ons geloof: red ons, verlos ons, en bevrijd ons: het is een gebed om verlossing. Ons geloven laat ons God zien door onze verbondenheid met Christus. Paulus schrijft ons in zijn brief aan de Romeinen: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus ? Als God voor ons is , wie is dan tegen ons ? De bede om verlost te worden van het kwade vraagt ook een gewetensonderzoek en actie tot het verbreken van onze eigen zwakheid tegenover het kwaad . Laten wij nu samen bidden God, we danken u om het inzicht in het gebed van Jezus. Laat ons beseffen dat we echt uw kinderen zijn en dat uw liefde onvoorwaardelijk is voor ieder van ons. Geef ons de moed om te handelen naar uw waarheid. Help ons om in alle omstandigheden te durven vragen ‘wat Jezus zou doen’. We weten dat we de kracht ontvangen van de Heilige Geest als we beslissen Jezus te volgen om zo uw rijk hier op aarde mogelijk te maken.