Homilie

Wat is de oudste geloofsbelijdenis? Straks belijden we ons geloof in de geloofsbelijdenis van de Kerk. We gebruiken er meestal twee, de eerste is het Credo dat is geformuleerd wat we noemen het Concilie van Nicea en Constantinopel, in de jaren 325 en 381 en de tweede is de wat kortere, ofwel de twaalf artikelen van het geloof, die stamt uit de Romeinse doopliturgie.

Vandaag komen we een heel korte geloofsbelijdenis tegen uit de mond van Petrus. "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God".

De gewone geloofsbelijdenis heeft globaal drie delen: de belijdenis over God de Vader en Schepper. De belijdenis over de Zoon. En de belijdenis over de heilige Geest en met de heilige Geest verbonden ook de Kerk.

Vandaag in de belijdenis van Petrus hebben we het tweede deel, over de Zoon. "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God"

Maar het is goed om te zien wat daaraan voorafgaat. Het lijkt zo'n eenvoudige vraag: "Wie is volgens de opvatting van de mensen de Mensenzoon?" Een vraag die we op straat kunnen stellen: Alleen moeten we dan het woord Mensenzoon vervangen door Jezus, anders zouden maar weinig mensen de vraag begrijpen. Wat zeggen de mensen over Jezus?

Daarmee begint Jezus, met die vraag. Dan als tweede vraag zegt Hij: "En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?" Zo zie je meteen het verschil. Jezus laat ze eerst vertellen wat er zo op de markt, in de politiek, in de synagoge en op straat over Hem wordt gezegd. Wat zeggen ze daar? Jezus is een profeet. Jezus is Johannes de Doper die is verrezen. Hij is Elia die is teruggekeerd. Nee Hij is Jeremia. En zo lopen ze nog wat profeten langs. Het is Mozes want er is een belofte dat er een zoals Hij zou komen. Hij is Elisa die zoveel wonderen heeft gedaan. Hij is een profeet.

Zo zou je ook in onze tijd rond kunnen gaan. Wat zeggen de mensen over Jezus? Er wordt van alles over hem gezegd: Hij is een beroemde rabbi uit Nazareth, van tweeduizend jaar geleden. Jezus staat in elke encyclopedie als de stichter van het Christendom. Er worden nog steeds boeken geschreven, romans, thrillers, er verschijnen nog steeds studies over Hem. Wat zegt Dan Brown over Hem in de Da Vinci Code? Feit en fictie, leugen vermengd met een vleugje waarheid. Zo is er veel over Hem gezegd, alsof deze vraag van Jezus alle tijden door wordt gesteld en beantwoord: "Wie is volgens de opvatting van de mensen de Mensenzoon?"

Maar dan komt zijn tweede vraag: "En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?" Dan is er één die namens alle antwoord geeft: Petrus. "U bent de Gezalfde, de Zoon van de Levende God".

Die eerste vraag is er eigenlijk alleen om een achtergrond te geven met een contrast voor de tweede vraag. Het gaat Jezus uiteindelijk om het antwoord van de Kerk.

Daarom mag dit hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus voor ons een aanmoediging zijn, een oppepper van ons geloof. Het is met ons niet anders dan in de tijd van Jezus. Na de dood van Petrus en Paulus, en ten tijd e van en ook nog eeuwen daarna ontstonden nog andere evangelies, van Thomas, van Judas, van Maria Magdalena. Pogingen om een andere Jezus te verkondigen, een Jezus die meer aansloot bij wat in de wereld over hem gezegd werd. Geschiedenissen over Jezus, verhalen vanuit de wereld die langzaamaan de Kerk binnenslopen. Het heeft kracht gekost om ze buiten te houden en vast te houden aan deze belijdenis van Petrus.

Een opsteker, een stimulans, een hulp. Straks in de prefatie, het deel van het Eucharistisch Gebed dat voorafgaat aan de heilig, heilig, horen we een paar elementen van dit feest. Petrus, die als eerste het geloof heeft beleden. Paulus die het als leraar heeft uitgelegd. Nu moeten we wel oppassen dat we niet denken dat Paulus het geloof dan niet heeft beleden en Petrus het geloof niet heeft uitgelegd. Het zijn niet meer dan een karakterisering van hun zending.

Terug naar de vraag: "En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?" Jezus nodigt ons uit om tot geloof te komen. Om met de apostelen mee te belijden: "U bent de Gezalfde, de Zoon van de levende God". Dat betekent: God is de levende, God is de Schepper, de Vader, God is trouw aan zijn Belofte, de levende God geeft de vervulling van zijn Belofte, en dat Is Jezus.

Ja Heer, U ben de Zoon, U bestaat van alle eeuwigheid en U zult leven in alle eeuwigheid, U bent het vleesgeworden Woord van de Vader, vleesgeworden Belofte, vleesgeworden ideaal, vleesgeworden droom, vervulling van ons eeuwenoud verlangen, U bent de Gezalfde, de Christus, de Messias, de definitieve Zoon van David, U bent de deur naar Gods vaderhuis, de weg om er te komen, het leven zoals God het heeft bedoeld. Ja Heer, U bent de vervulling van heel ons bestaan. Ons mensenbestaan, onze mensenwereld zal geen grotere vervulling kennen dan in U. Aan U gelijk zijn is de volmaaktheid bereikt hebben.

Petrus en Paulus. Wat hebben ze verduurd om dit woord te verkondigen. Ze zijn onze voorsprekers en ons voorbeeld. Ze zullen ons helpen om als kinderen van de Kerk de goede belijdenis te spreken in woord en daad. Amen.

Begroeting

Van harte welkom, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via de kerkradio of het internet.

We vieren het hoogfeest van Petrus en Paulus. Twee apostelen met een eigen karakter, een eigen roeping en zending en toch een in hun belijdenis, één in hun geloof. Zo willen wij hier vandaag de eenheid vieren.

Ik mag u uitnodigen te gaan staan bij de intrede.
Voorbeden op het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus, A2008DHJ13PP, za/zo 28/29 juni 2008, om 17.00 en 19.00 uur, 09.30 en 11.00 uur, in de parochies van De Goede Herder, De heilige Jozef, De heilige Willibrord en De Goede Herder. A.M.D.G. - I.H.S. Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God onze Vader.

Bidden wij voor alle gelovigen wereldwijd. Om een krachtig geloof, om een mild geloof en om een liefdevol geloof. Opdat wij, temidden van een wereld waarin waarheid en onwaarheid dikwijls vermengd worden, standhouden in de waarheid van geloof, hoop en liefde. Laat ons bidden:

Bidden we voor de wereld. Dat de waarheid omtrent mensenrechten, omtrent de waardigheid van het menselijk leven, omtrent het recht op vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting, overal ter wereld wordt gerespecteerd. Laat ons bidden.

Bidden we voor de landen waarin die vrijheid niet heerst, waarin men niet vrij kan kiezen, niet vrij is om te geloven, niet vrij om te luisteren naar Gods Woord. Bidden we dat op voorspraak van Petrus en Paulus ook daar mensen de kracht vinden om in liefde te overwinnen. Laat ons bidden.

Bidden we voor de oecumene. Om een voortgaande dialoog met de kerken uit het Oosten, de Anglicaanse kerk, de kerken uit de Reformatie en veel kleine geloofsgemeenschappen. Dat we Gods Woord in elkaar herkennen en waarderen, dat we elkaar steunen in de goede belijdenis. Laat ons bidden.